Justlove

 • Úvod
 • Produkty
 • Príbeh
 • Naši kamoši
 • Kontakt
 • Otázky a odpovede
 • Obchodné podmienky
 • Poštovné a doprava
 • Platba

Ochrana osobných údajov a Obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Sme spoločnosť 

Happiness s.r.o., ICO: 47466634, M.R. Štefánika 31, Levice 934 01

ktorá prevádzkuje webovú stránku www.justlove.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. Určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na e-mail: hello@justlove.sk

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnením zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu,
 • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
  vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikácie, zasielanie online kurzu, atď, dodanie tovaru).
 • vedenie účtovníctva
  Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • marketing - zasielanie newsletterov
  Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maili a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu - zasielania obchodných oznámení. Ak ste naším klientom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov.

Ak nie ste naším klientom, zasielame vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.

 • pokročilý marketing na základe súhlasu
  Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. Remarketing a zacielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.
 • fotografická dokumentácia, referencie, živé akcie, workshopy
  Iba na základe vášho súhlasu môžeme využiť vaše fotografie, referencie, spätné väzby a pod. A to do doby, kým súhlas sami odvoláte.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to nasledovní poskytovatelia:

MailChimp, Facebook, Google, Shopify

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere, budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Odovzdávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: hello@justlove.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka práva na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 14 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo zistíte akékoľvek svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenositeľnosť
Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. Musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení
E-maily s inšpiráciou, článkami, či produktmi a službami vám zasielame ak ste náš klient na základe nášho oprávneného záujmu.

Ak klientom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-mailu.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovanie osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu
osobných údajov.

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia pre internetový obchod www.justlove.sk a definujú všeobecné obchodné podmienky, upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim Happiness s.r.o., M.R.Štefánika 31 , 934 01 Levice  IČO: 47 466 634 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorý je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutoční objednávku v obchode www.justlove.sk (ďalej len „kupujúci“)

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

 1. Predávajúci je povinný:
 • dodať kupujúcemu tovar v objednanom množstve a kvalite
 • k tovaru priložiť všetky potrebné dokumenty
 1. Kupujúci je povinný:
 • zaplatiť za objednaný tovar dohodnutú sumu
 • prevziať tovar
 • skontrolovať nepoškodenosť obalu pri prevzatí

Objednávka

 1. Po odoslaní objednávky kupujúcim predávajúci túto objednávku potvrdí. Odoslaním potvrdenia objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci dáva odoslaním objednávky súhlas s týmito obchodnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov pre účely predaja v e-shope www.justlove.sk

Ak predávajúci objednávku neodsúhlasí formou potvrdenia elektronickou poštou, zmluvný vzťah nevzniká.

 1. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty a bude obsahovať všetky požadované údaje.
 1. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje zaplatiť objednaný tovar.

Storno objednávky

 1. Kupujúci má právo odoslanú nezaplatenú objednávku stornovať bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania, a to e-mailom na adresu storno@justlove.sk
 1. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak tovar už nie je možné vyrobiť. Predávajúci bude kupujúceho o zrušení objednávky bezodkladne informovať.

Vrátenie tovaru

 1. Kupujúci má právo zaplatený tovar vrátiť bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od doručenia.
 1. V prípade vrátenia tovaru hradí poštovné na jeho zaslanie predávajúcemu kupujúci.
 1. Tovar musí byť nepoškodený, čistý, neopotrebovaný, so všetkými označeniami a štítkami.
 1. Kupujúci je povinný predávajúceho e-mailom informovať o tom, že sa rozhodol tovar vrátiť. V správe uvedie svoje meno, svoju adresu a číslo účtu. Po odsúhlasení predávajúcim kupujúci zašle tovar na adresu predávajúceho.
 1. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu sumu zaplatenú za vrátený tovar, vrátane poštovného, ktoré bolo kupujúcemu účtované za doručenie tovaru, a to do 14 dní od doručenia vráteného tovaru u predávajúceho.
 1. Pri vrátení poškodeného alebo opotrebovaného tovaru má predávajúci právo vrátiť kupujúcemu sumu, zníženú o čiastku za poškodenie tovaru, vyčíslenú na základe rozsahu poškodenia.

Cena a platobné podmienky

 1. Všetky ceny sú uvedené v eurách a vrátane DPH.
 1. Kupujúci je povinný zaplatiť cenu za objednaný tovar, vrátane poštovného.
 1. Kúpnu cenu za objednaný tovar môže kupujúci zaplatiť výlučne bezhotovostne, vopred na účet predávajúceho, uvedený na stránke www.justlove.sk po doručení výzvy na zaplatenie od predávajúceho. Platba vopred na účet sa uskutoční na základe zálohovej faktúry, odoslanej predávajúcim cez e-mail.
 1. Ku kúpnej cene sa pripočítava suma za prepravu v zmysle uvedených sadzieb.
 1. Predávajúci je povinný vystaviť kupujúcemu faktúru na sumu objednaného tovaru a doručiť ju kupujúcemu spolu s tovarom, prípadne zaslať na email kupujúceho.

Dodacie podmienky a poplatky za poštovné

 1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar do 14 pracovných dní od prijatia platby od kupujúceho.
 1. Pokiaľ predávajúci nie je v stave túto lehotu dodržať, včas o tom informuje kupujúceho a dohodne sa s ním na novej dodacej lehote.
 1. Odosielanie tovaru prebieha prostredníctvom Slovenskej pošty, zásielka je odosielaná ako doporučený list 1. Triedy.
 1. Sadzba poštovného pre Slovensko: 2,50 €

Sadzba poštovného do krajín Európskej únie je 5 € 

Pre ostatné krajiny je sadzba poštovného 12 €

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci má podľa zákona č. 102/2014 Z.z. právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť za nasledovných podmienok:

- Kupujúci bezodkladne oznámi predávajúcemu svoj zámer odstúpiť od zmluvy, a to v písomnej forme – e-mailom na adresu hello@justlove.sk.

- Po odstúpení od zmluvy kupujúci zašle na vlastné náklady predávajúcemu tovar poštou (nie však na dobierku) spolu s kompletnou dokumentáciou (originálom faktúry, a pod.). Kupujúci môže tovar doniesť aj osobne po dohode s predávajúcim. Tovar nesmie byť poškodený, inak má predávajúci právo z vrátenej sumy odpočítať hodnotu poškodenia.

 1. Po obdržaní tovaru vráti predávajúci kupujúcemu cenu za tovar vrátane poštovného, ak bolo hradené, a to formou bankového prevodu.

Reklamačný poriadok

 1. Záručná doba na kvalitu tovaru je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 1. Kupujúci sa zaväzuje tovar reklamovať bezodkladne po zistení závady.
 1. Na nepoškodený tovar sa reklamácia nevzťahuje. Kupujúci má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní. Reklamácia sa nevzťahuje ani na tovar poškodený bežným opotrebovaním, neoznámením poškodenia pri prevzatí, nešetrným alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, nedodržiavaním pokynov údržby na etikete.
 1. Kupujúci má počas záručnej doby právo na bezplatnú opravu poškodeného tovaru, výmenu reklamovaného tovaru alebo na vrátenie peňazí.
 1. Kupujúci zašle reklamovaný tovar na vlastné náklady späť poštou (nie však na dobierku) na adresu: M.R.Štefánika 31, Levice 934 01, prípadne odovzdá pri osobnom stretnutí po dohode s predávajúcim. K tovaru je potrebné priložiť reklamačný list.
 1. Predávajúci reklamáciu potvrdí formou e-mailu do 3 pracovných dní, pričom v tomto e-maily určí spôsob vybavenia reklamácie.
 1. Ak sa predávajúci a kupujúci dohodli na vrátení peňazí, predávajúci tak urobí po prijatí reklamovaného tovaru na účet kupujúceho vrátane poštovného, ak bolo účtované k cene tovaru, a to najneskôr do 30 dní od prijatia tovaru.

V Bratislave, 1.4. 2015

Ochrana súkromia a osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu justlove.sk (ďalej len "Obchod") je Happiness, s.r.o., M.R.Štefánika 31, 934 01 Levice, IČO: 47466634, DIČ:2023924616. V justlove chránime Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”). My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime.

Pred nakupovaním v obchode nie je potrebné sa zaregistrovať. Pri nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:
- meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
- vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)
- ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie).
Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie), či niektorí vydavatelia a dodávatelia, keď si to vyžaduje povaha objednaného produktu (kvôli aktualizácii produktov. registrácii členských kariet v systéme poskytovateľa, atď.). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Nákupom zároveň potvrdzujete, že sme Vás v zmysle platnej legislatívy informovali o tom, že ako predávajúci budeme v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie Vašich osobných údajov bude vykonávané v predzmluvných vzťahoch a spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na vybavenie objednávky, dodanie tovaru a plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania zmluvy o poskytovaní služby. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je justlove.sk oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby. V zmysle § 13 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov účastník berie na vedomie, že Happiness s.r.o. nie je oprávnený po zániku zmluvy až do uplynutia lehôt stanovených v osobitných predpisoch zlikvidovať osobné údaje účastníka. Účastník uzavretím zmluvy udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu.